Home / Aktuality / Help Cup 2021 – Protiepidemická opatření

Help Cup 2021 – Protiepidemická opatření

Vzhledem k aktuální epidemické situaci jsem jako pořadatel turnajů Beach Help Cup a Antuka Help Cup 2021 povinni respektovat platná Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Navíc chceme chránit zdraví všech účastníků akce a to zejména proto, že mezi ně patří nejen zaměstnanci v sociálních službách, ale také jejich klienti.

Stručně řečeno

1. Účastníci nesmí mít příznaky Covidu a musí splňovat podmínky O-T-N (takže, očkování, nebo test, nebo prodělaný Covid)

 • prokazuje se při prezenci (příchodu do areálu)
 • dejte si do mobilu TEČKU, my budeme mít ČTEČKU ať je kontrola co nejrychlejší.
 • kdo nebude mít TEČKU ať má aspoň certifikát s QR kódem

2. Účastníci budou muset mít v areálu nasazen respirátor FFP2, pokud budou od jiné osoby vzdálení méně než 1,5 metru. To se netýká hráček, hráčů a rozhodčích při utkáních a dalších výjimek uvedených v níže uvedených Závazných opatřeních.

3. Při oficiálním fotografování týmů s fanoušky a při společném fotografování všech účastníků budeme mít také nasazeny respirátory.

4. Důraz na zvýšenou hygienu je samozřejmostí. 

5. Možná se vám to nemusí líbit, ale bohužel se nic jiného nedá dělat. Víme že se to všude porušuje, ale snažme se chránit navzájem a buďme k sobě ohleduplní.

Závazná opatření pro všechny účastníky – podrobně

1. Na akci je povolena účast pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky bezinfekčnosti tzn.:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viruSARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo.
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem – tento test si musí daná osoba zajistit sama a provést ho musí při prezenci u vstupu do areálu.
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

2. Účastníci akce (pořadatelé, hráčky a hráči, oficiální fanoušci) jsou povinni prokázat splnění výše uvedených podmínek při prezenci. Ostatní účastníci prokazují splnění podmínek při vstupu do areálu konání akce.

3. Účastníci akce jsou ve vnitřních prostorech a ve vnějších prostorech, kdy neudržují vzájemný odstup více než 1,5 metru, povinni mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.
Tato povinnost se nevztahuje na:

 • hráčky, hráče a rozhodčí při utkání,
 • členy jedné domácnosti,
 • děti, které dosud nezahájily školní docházku,
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,
 • další případy vyjmenované v aktuálně platném mimořádném opatření pro ochranu dýchacích cest.

4. Sportovní areál bude po dobu konání akce přístupný běžné veřejnosti s tím, že u vchodu do areálu budou viditelně umístěna tato organizační opatření.

5. V prostorech konání akce budou zvýšená hygienická opatření.

Účastníkům akce pořadatel doporučuje

 • Pro prokázání splnění podmínek bezinfekčnosti využít mobilní aplikaci TEČKA, nebo certifikát o provedené vakcinaci, provedeném testu, nebo prodělaném onemocnění covid-19 vygenerovaný Očkovacím portálem občana na internetové adrese https://ocko.uzis.cz/
 • Minimalizovat pobyt ve vnitřních prostorách (toalety, převlékárny, umývárny);
 • Vyvarovat se vzájemnému fyzickému kontaktu;
 • Dodržovat hygienu rukou.

Dále pořadatele vyzývá všechny účastníky, u kterých dojde v 10-ti dnech následujících po konání akce k prokázání onemocnění Covid-19, aby jej o této skutečnosti neprodleně informovali.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit kapacitu účastníků akce, upravit nebo doplnit ustanovení organizačních opatření, nebo akci zrušit v důsledku zhoršené aktuální epidemiologické situaci či jiných neočekávaných nepříznivých skutečností.

Top